VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TORADERGRUPPE

Vedtatt på årsmøtet 2005

Revidert på; Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte 27.02.2008, 

årsmøte 03.02.2011,  årsmøte 02.02.2012, årsmøte 06.02.2014, ekstraordinært årsmøte 04.04.2018 og ekstraordinært årsmøte 06.04.2022.

 

 

§1. Foreningens navn

 

Foreningens navn er Trondheim Toradergruppe

 

 

§2. Formål

 

Trondheim Toradergruppe har som formål å drive musikalsk aktivitet på amatørnivå, fremme medlemmenes egen låtproduksjon (dvs. komposisjon) samtidig som vi holder tradisjonsmusikk fra Trøndelag i hevd. Opptreden for publikum for å fremme trivsel og glede, inngår i formålet.

 

Trondheim toradergruppe er en frittstående og frivillig interesseorganisasjon.

 

 

§3. Tilknytning, stemmerett og valgbarhet

 

Laget består av medlemmer, æresmedlemmer og hedersvenner.

Laget, medlemmene og æresmedlemmene skal være medlemmer i FOLKORG. Ved avsluttet medlemskap i FOLKORG, får æresmedlemmet status som hedersvenn.

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare.

Med medlemmer menes de som har betalt kontingent foregående og inneværende år.

 

 

§4. Årsmøte og kontingent

 

§4.1 Årsmøte

 

Årsmøtet er Trondheim Toradergruppes øverste organ. Årsmøte skal kalles inn med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallingen skal det følge forslag til saksliste og eventuelle forslag til endringer av vedtekter. På årsmøte foretas godkjenning av årsmelding og regnskap, valg av styre, valgkomité og revisor, samt fastsettelse av kontingent. I tillegg kan årsmøtet vedta å velge noteforvalter, albumansvarlig, webansvarlig m.fl. dersom de finner det formålstjenlig. Disse inngår ikke i gruppas formelle styre, jfr. §5.5.

 

Styremedlemmene jfr.§ 5.5 velges for 2 år ad gangen. Unntaksvis kan et medlem velges for ett år dersom det ikke finnes kandidater. Hvert år velges 2 styremedlemmer slik at det til enhver tid vil være minst 2 medlemmer med 1 års erfaring i styret. Som en overgangsperiode velges det i 2023 2 styremedlemmer for ett år, og to styremedlemmer for 2 år. Fra og med 2024 velges det 2 styremedlemmer hvert år.

 

Årsmøtet kan også vedta å velge musikalsk ansvarlig for ett år ad gangen. Dersom det passer bedre kan årsmøte vedta å velge to ulike personer som musikalsk ansvarlig. Musikalsk ansvarlig sine oppgaver og myndighet bestemmes av §6.1. Ved uenighet i gruppa om hvordan musikalsk ansvarlig sine oppgaver skal utøves skal styret bidra til å løse dette.

 

Årsmøtet vedtar også evt. endringer av vedtekter. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet. Ved behov kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. For at et slikt ekstraordinært årsmøte skal være gyldig må minst 50 % av medlemmene være til stede. Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallingen skal det følge forslag til saksliste og eventuelle forslag til endringer av vedtekter.

 

§4.2 Kontingent

 

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

 

 

§5. Formelt ansvar for administrasjon, arkivering og økonomi

 

§5.1

Høvdingen har ansvar for innkalling til årsmøte, og leder – eller delegerer ledelsen av - alle møter i regi av gruppa. Har også ansvar for kontakt med media iht. retningslinjer fra årsmøtet.

 

§5.2

Skrivar skal bistå med kommunikasjon internt i styret, gruppa og utad, og med praktisk tilrettelegging i forbindelse med aktiviteter som ikke er definert som prosjekt.

 

§5.3

Reknar har ansvar for økonomien iht god regnskapsskikk, norsk lov, årsmøtets retningslinjer, og vedtatt budsjett.

 

§5.4

Styremedlem er et supplement til det øvrige styre. Dette for å ha mulighet til å fordele ansvar for oppgaver tillagt styret. Aktuelle oppgaver som dette styremedlemmet kan få tildelt (avhengig av kompetanse) er for eksempel ansvar for nettsidene til gruppa (webansvarlig).

 

§5.5

Høvding, Skrivar og Reknar og Styremedlem utgjør styret i Trondheim Toradergruppe, og har ansvar for det overordnede administrative for gruppa som helhet. Alle prosjekter som årsmøtet vedtar, forutsetter egne prosjektansvarlige som tar ansvar for planlegging gjennomføring og økonomi. (Det er ingen selvfølge at styret har ansvar for prosjekter.)

 

Evt. økonomisk støtte til prosjekter skal være vedtatt på årsmøte.

 

Dersom utgifter til prosjekter ikke er hjemlet i årsmøtevedtak og/eller budsjett må det normalt søkes til styret på forhånd. Dekning av slike utgifter skal alltid behandles på godkjente medlemsmøter (dvs. minimum 50 % av medlemmene til stede).

 

 

§6. Retningslinjer for ukentlige øvinger, gruppevise opptredener og prosjekter i regi av gruppa som helhet

 

§6.1

Ansvarlig for det musikalske opplegget på de ukentlige øvinger er den som er valgt som musikalsk ansvarlig så lenge det ikke foregår planlagte prosjekter (se § 5.5) med egen prosjektansvarlig. Den musikalsk ansvarlige har til vanlig ansvaret for planlegging og gjennomføring av øvingene.

 

Øvingsrepertoaret bør gjenspeile de som til vanlig deltar på øvingene, og bør gi rom både for musikalsk vekst og for å inkludere alle så langt det lar seg gjøre til enhver tid. Musikalsk ansvarlig oppfordres til også å tenke på arrangering av låtene.

 

Dersom musikalsk ansvarlig ikke kan stille på en øving delegerer han/hun oppgaven til en vikar, om nødvendig etter samråd med styret.

 

Det står selvfølgelig enkeltpersoner og undergrupper fritt å planlegge eget opplegg for øving i mindre grupper dersom noen ikke ønsker å delta på fellesøving.

 

§6.2

Dersom årsmøtet ikke velger musikalsk ansvarlig(e) gjelder §6.2 som følger: Ansvarlig for opplegget på de ukentlige øvinger er de som til ei hver tid er til stede, så lenge det ikke foregår planlagte prosjekter med egen prosjektansvarlig. Det står enkelt personer og undergrupper fritt å planlegge opplegg for øvingene. Hvis det skulle bli kamp om å slippe til, sørger de som er til stede å avklare, og evt. fordele rekkefølgen på aktiviteter. Dette betyr at styret ikke har ansvar for oppfølging av øvingene, men kan sjølsagt ta initiativ om de ønsker det.

 

§6.3

Undergrupper i toradermiljøet oppmuntres, men har sjøl ansvar for organisering, økonomi og profil. Undergrupper skal ha egne navn, og ikke opptre under toradergruppas signatur.

 

§6.4

Alle arrangementer og opptredener i Trondheim Toradergruppes navn, skal ha en prosjektleder som står ansvarlig overfor årsmøtet, høvdingen, skrivar, reknar og styremedlem. (Uten ansvarlig, intet prosjekt.) Repertoaret bør gjenspeile de som deltar på arrangementet, for det første for å kunne gi publikum det beste vi evner, for det andre for å inkludere alle så langt det lar seg gjøre til enhver tid. Begivenheter som ikke er fundert i årsmøtevedtak eller medlemsmøtevedtak, skal signeres som undergruppe med eget navn. (Dette for å redusere styrets ansvar og arbeidsmengde og samtidig stimulere mangfoldet i miljøet).

 

 

§7 Oppløsning

 

§7.1

Gruppa kan bare oppløses av årsmøtet med minst tre fjerdedels flertall.

 

§7.2

Dersom gruppa blir oppløst, og ikke rekonstituert i løpet av ti år, kan FOLKORG bestemme hvordan eventuell eiendom skal tas vare på og brukes i distriktet.